خدمات

خدمات مشاوره مرکز رهگشای دنیای آرام

اختلالات شخصیت

اختلالات یادگیری

اسیب های اجتماعی

افسردگی و اضطراب

خانواده درمانی

زوج درمانی 

فرزند پروری

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره تحصیلی

مشاوره کودک و نوجوان

 کارگاه های تخصصی و عمومی