بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام

اشتراک بزارید

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رشد اجتماعی باهوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام انجام شد. روش: در این مطالعه همبستگی 60 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی شهرستان‌ اسلامشهر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس رشد اجتماعی واینلند،پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلر استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایجنشان داد که هوش هیجانی، سلامت روان و خرده‌مقیاس‌های آن از جمله علائم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی با رشد اجتماعی ارتباط معناداری دارند. این متغیرها توانستند 59 درصد از واریانس رشد اجتماعی را پیش‌بینی کنند و اضطراب بیشترین نقش را در پیش‌بینی رشد اجتماعی داشت. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای هوش هیجانی، سلامت روان، علائم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی در پیش‌بینی رشد اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام بود. بنابراین، توجه به متغیرهای هوش هیجانی و سلامت روان نقش حیاتی در پیش‌بینی رشد اجتماعی دارد.

http://www.ceciranj.ir/article_64796.html

برای اطلاع از اخرین مطالب ادرس ایمیل خود را وارد کنید

مقالات پیشنهادی