رهگشای دنیای آرام

افسردگی و اضطراب

اختلال اظطراب و افسردگی به انگلیسی Mixed anxiety-depressive disorderضایعه ای که دربردارنده ی نشانه های هردوبیماری اظطراب وافسردگی است .این بیماری ممکن است درهر فر دی نشانه های متفاوتی داشته باشد طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی اختلال اظطراب وافسردگی اختلالی است که دران نشانه های هردو اختلال اظطراب وافسردگی وجو داشته اما هیچ کدام بردیگری غالب نیستند .تحقیقات نشان می دهد که بین 10تا65درصد افرادی که مسکل وحشت زدگی دارند،همرمان با این مشکل ازاختلال افسردگی نیز رنج میبرند یک سوم این افراد نیز قبل از وقوع وحشت زدگی دچار افسردگی شده اند درمابقی افراد افسردگی در نتیجه اظطراب ایجاد میشود چرا که این افراد تمایل دارند بدلیل اظطراب از جامعه وافراد دیگر دور باشند ودر نتیجه دجار افسردگی خواهند شئد